Movie: Honeko Akabane's Bodyguards

Top 10 Billed Cast

Murakami Maito Raul
Murakami Maito Raul

Arakuni Ibuki

Natsuki Deguchi
出口夏希

Honeko Akabane

Tao Tsuchiya
土屋太鳳

Jingu Masachika

Daiken Okudaira
Daiken Okudaira

Sumihiko Somejima

Hikaru Takahashi
Hikaru Takahashi

Nei Togeya

Mijika Nagai
長井短

Toto Aiman

Ryota Miura
Ryota Miura

Yoichi Amanuki

Yuki Kura
倉悠貴

Chuya Itofumi

Daisuke Shiba
Daisuke Shiba

Suzaku Umishiro

Subaru Kimura
木村昴

Iwao Omurai

Video Trailer Honeko Akabane's Bodyguards

All 1 videos

映画『赤羽骨子のボディガード』劇場用幕間映像③【8.2 ROADSHOW】

映画『赤羽骨子のボディガード』劇場用幕間映像③【8.2 ROADSHOW】 - Behind the Scenes