Top 9 Billed Cast

Tomoko Tabata
Tomoko Tabata

Nazuna Kitayama

Michitaka Tsutsui
Michitaka Tsutsui

Kento Murai

Aki Takejo
Aki Takejo

Sayuri Takashima

Kanako Fukaura
Kanako Fukaura

Chiyoko Tonegawa

Tetsu Watanabe
Tetsu Watanabe

Bazooka Tonegawa

Kin Sugai
Kin Sugai

Tome Hida

Akira Takarada
Akira Takarada

Joji Murai

Shirō Itō
Shirō Itō

Tatsuo Kitayama

Takuma Shinoda
Takuma Shinoda

Taiyo Kitayama